Got a conversion to do? Building project? Got questions? Need Answers? Offering a product or service? Visit our forum...

My Barn Conversion

Login

canadian pharmacy
About | Shop | Privacy | Forum | Gallery | Contact Us

U19 Viet Nam co tro li thu mon ngoai

Home Forums Site announcements U19 Viet Nam co tro li thu mon ngoai

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  lupacexi 2 months, 1 week ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • October 5, 2017 at 5:26 pm #6295

  lupacexi
  Subscriber

  B?n tin th? thao 247 – Ngày 2/10 v?a qua ??i tuy?n U19 Vi?t Nam (v?i nòng c?t là l?a U18 Vi?t Nam v?a d? gi?i U18 ?ông Nam Á 2017)  ?ã b?t ??u ra sân t?p luy?n bu?i t?p ??u tiên di?n ra t?i Hà N?i ?? chu?n b? cho Vòng lo?i U19 châu Á 2018 di?n ra ? ?ài Loan (Trung Qu?c) vào th?i gian t?i.

  ? mùa gi?i n?m nay HLV Hoàng Anh Tu?n ti?p t?c ???c L?B? Vi?t Nam VFF tin t??ng giao nhi?m v?  HLV tr??ng U19 Vi?t Nam v?i mong mu?n ông và các h?c trò c?a mình có th? mang vinh quàn v? cho n?n th? thao n??c nhà.

  Sau khi ti?p t?c d?n d?t các h?c trò c?a mình v? HLV ng??i Nha Trang ?ã có hia s? nh?ng thông tin quan tr?ng v? s? chu?n b? c?a ông và h?c trò nh?m h??ng t?i m?c tiêu ??u tiên là v??t qua Vòng lo?i U19 châu Á. 

  Trong ??t t?p trung này, HLV Hoàng Anh Tu?n cho bi?t ông g?i thêm 8 c?u th? m?i so v?i gi?i U18 ?ông Nam Á h?i tháng 8. Ông cho r?ng các h?c trò còn thi?u r?t nhi?u th? ?? h??ng ??n ??u tr??ng châu l?c.

  Danh sách tri?u t?p U19 Vi?t Nam l?n này thi?u ?oàn V?n H?u vì b?n thi ??u ??i tuy?n Qu?c gia. Bên c?nh ?ó, V?n T?i ?ang t?p trung cùng U19 Vi?t Nam nh?ng g?p ch?n th??ng khá nghiêm tr?ng. HLV Hoàng Anh Tu?n cho bi?t ông s? r?t ti?c n?u T?i không k?p bình ph?c d? Vòng lo?i U19 châu Á 2018. 

  “Các em ph?i c?i thi?n tinh th?n nhi?u h?n so v?i gi?i ?ông Nam Á ? Myanmar. Sân ch?i s?p t?i là c?a châu l?c, ch? không còn ? c?p khu v?c, m?c tiêu tr??c m?t c?a U19 Vi?t Nam là giành vé d? Vòng chung k?t n?m sau ? Indonesia”, v? HLV tr??ng U19 Vi?t Nam nói. 

  Ngoài tinh th?n, ông Tu?n c?ng th?ng th?n th?a nh?n chuyên môn c?a U19 Vi?t Nam ph?i c?i thi?n, th? l?c c?ng ph?i c?i thi?n nhi?u h?n n?a

  Sau hàng lo?t s? c? và sai l?m t? các th? môn, theo ti?t l? t? HLV Hoàng Anh Tu?n, U19 Vi?t Nam ?ã ???c t?ng c??ng m?t HLV th? môn danh ti?ng. Ông là Jason Brown, c?u c?u th? Blackburn Rovers, t?ng làm HLV th? môn ??i tr? Arsenal và ??i n? Arsenal.

  Dù nh?n l?i v? h? tr? cho U19 Vi?t Nam, Jason Brown v?n thu?c biên ch? c?a Qu? bóng ?á PVF và ???c phía PVF h? tr? cho Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam (VFF) trong th?i gian U19 Vi?t Nam t?p trung h??ng t?i Vòng lo?i U19 châu Á 2018. 

  Jason Brown còn là c?u tuy?n th? qu?c gia X? Wales, c?u th? môn Blackburn Rovers t?ng thi ??u ? gi?i Premier League (Ngo?i h?ng Anh). Tr??c m?t, c?u c?u th? Blackburn Rovers s? làm vi?c ? ?T U19 Vi?t Nam ?? chu?n b? cho Vòng lo?i U19 châu Á 2018.

  Sáng 3/10, HLV Jason Brown có m?t t?i sân Trung tâm ?ào t?o tr? VFF ?? h? tr? bu?i t?p k? n?ng cho các th? môn U19 Vi?t Nam. Ông trao ??i v?i HLV Hoàng Anh Tu?n v? giáo án và nh? HLV tr??ng U19 Vi?t Nam truy?n ??t t?i các h?c trò n?i dung bu?i t?p. 

  ??c thêm : https://vi-vn.facebook.com/XembongdaonlinetructiepXemcactranbongdatoihomnay/

  Tr??c khi b?t ??u rèn k? n?ng, Jason Brown dành th?i gian trò chuy?n v?i 3 th? môn c?a U19 Vi?t Nam g?m Ph?m ?ình Long (HAGL), Ê ly ni ê (??k L?k), D??ng Tùng Lâm (Hà N?i).

  Th? môn t?ng b?t trong màu áo Blackburn Rovers ? Premier League ?ánh giá th? môn U19 Vi?t Nam có ph?n x? nhanh, nh?ng k? thu?t c? b?n còn thi?u sót và c?n u?n n?n trong th?i gian t?i.

  Jason hy v?ng r?ng trong h?n 1 tháng t?i s? giúp các th? môn c?a U19 Vi?t Nam tránh ???c nh?ng sai sót, nh?m h??ng t?i Vòng lo?i U19 châu Á 2018 vào tháng 11 t?i t?i ?ài Loan (Trung Qu?c).

  Ngoài h? tr? ??i U19 nam Vi?t Nam, Jason Brown c?ng nhi?t tình sang h? tr? U19 n? Vi?t Nam ?ang t?p luy?n ? sân bên c?nh nh?m chu?n b? cho Vòng lo?i U19 n? châu Á 2018.

  Tuy?n Vi?t Nam t?p trong ?i?u ki?n thi?u quân

  Ch?a m?t l?n t?p trung nào mà ??i tuy?n (?T) Vi?t Nam l?i ph?i t?p luy?n trong c?nh quân s? “thi?u tr??c h?t sau” mà nguyên do c?ng xu?t phát t? nh?ng con tính c?a HLV H?u Th?ng.  

  Hàng lo?t c?u th? lên t?p trung mu?n và ch?n th??ng khi?n HLV Mai ??c Chung không có ?? quân s? trong bu?i t?p ??u tiên chu?n b? cho tr?n ??u Campuchia t?i vòng lo?i Asian Cup 2019.

  ?? chu?n b? cho tr?n ??u v?i Campuchia trong khuôn kh? l??t v? vòng lo?i Asian Cup 2019, HLV Mai ??c Chung cho tri?u t?p 26 c?u th?. Tuy nhiên trong bu?i t?p ??u tiên chi?u 3/10 tuy?n Vi?t Nam ch? có 20 c?u th? do m?t s? g??ng m?t nh? Ng?c H?i, Anh ??c, Thanh Trung… lên h?i quân mu?n.

  V?n Toàn c?ng không th? vào sân t?p luy?n bình th??ng do ch?n th??ng, chân sút c?a HAGL ?ang tr?i qua chu?i n?m tr?n không có bàn th?ng, ??ng th?i dính ch?n th??ng nh? khi ??i nhà thua Khánh Hòa 2 – 4 t?i vòng 20 V-League cu?i tu?n qua.

  ?T Vi?t Nam ?ang t?p trung thi?u ng??i ?úng là gây ?nh h??ng v?i công tác chu?n b? tuy nhiên do ?i?u ki?n nên chúng ta ph?i có công tác b? trí h?p lí. Bu?i t?p c?a tuy?n Vi?t Nam g?p tr?c tr?c khi tr?i ?? m?a.HLV Mai ??c Chung quy?t ??nh cho ??i ngh? s?m h?n d? ki?n

  Xem thêm tin t?c v? các tr?n bóng ?á m?i nh?t t?i: Nh?n ??nh BD ?êm hôm nay bóng ?á ngày mai

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.